Đăng ký

Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

312 từ Soạn bài

Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố). Anh (chị) hãy viết tiểu sử tóm tắt về thành viên đó.

1. Mục đích: giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh. Trong đó cần đặc đặc biệt chú ý tới việc giới thiệu các thành tích học tập, công tác nhất là đóng góp về công tác Đoàn và Thanh niên.

2. Yêu cầu:

   + Thông tin của bản tiểu sử tóm tắt phải chính xác, khách quan, tiêu biểu. Những thành tích đóng góp của đoàn viên phải cụ thể về thời gian, số liệu.

   + Dung lượng phải ngắn gọn.

   + Văn phong trong sáng, cô đọng.

3. Nội dung:

   + Phần lí lịch: nêu họ tên đầy đủ, năm sinh, quê quán, thành phần gia đình,...

   + Hoạt động xã hội: nêu những hoạt đọng xã hội tiêu biểu với những mốc thời gian cụ thể.

   + Đóng góp, thành tựu: Nêu những thành tích tiêu biểu về học tập và công tác Đoàn.

   + Đánh giá chung.

shoppe