Đăng ký

Phương trình sóng dừng

Phương trình sóng dừng tại điểm M:

\(u_M=2A\cos\begin{pmatrix}\dfrac{2\pi d}{\lambda}-\dfrac{\pi}{2}\ \end{pmatrix} \cos \begin{pmatrix}\omega t+\dfrac{\pi}{2}\\ \end{pmatrix}\)

Biên độ sóng tại M:

\(A_M=\begin{vmatrix}2A\cos \begin{pmatrix}\dfrac{2\pi d}{\lambda}-\dfrac{\pi}{2}\\ \end{pmatrix} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2A\sin \begin{pmatrix}\dfrac{2\pi d}{\lambda}\\ \end{pmatrix} \end{vmatrix}\)