Đăng ký

Phương trình Einstein

Ta có phương trình Einstein: 

     \(\varepsilon=A+W_{0đmax} \Leftrightarrow \dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{hc}{\lambda_0}+\dfrac{1}{2}m_ev_{0max}^2\)

Có thể bạn quan tâm