Đăng ký

Phương pháp giải phương trình bậc hai học sinh không thể bỏ qua

\(ax^2+ bx+c=0, a \neq 0\)

\(\Delta = b^2-4ac\)

  • \(\Delta > 0: \)   2 nghiệm khác nhau 

                          \(x_{1,2}= \dfrac{-b \pm \sqrt\Delta}{2a}\)

  • \(\Delta = 0: \)   1 nghiệm kép \(( x = \dfrac{-b}{2a})\)
  • \(\Delta < 0 : \)    vô nghiệm ( hoặc có 2 nghiệm phức )

     Tính chất các nghiệm

\(x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a},\)

\(x_1 x_2= \dfrac{c}{a}\)

\(y = ax^2 + bx+ c\)

   \(= a(x-x_1)(x-x_2)\)

shoppe