Đăng ký

Phần thực hành Bài 5: Thực hiện các phép tính Chân trời sáng tạo

Phần thực hành Bài 5: Thực hiện các phép tính Chân trời sáng tạo

Thực hành 1 trang 19 sgk toán 6 mới

a, 72 . 19 - \(36^2\):18 = 72 . 19 – 72 =  72 . ( 19 - 1) = 72 . 18 = 1296.

b,   750 : {130 – [(5 . 14 – 65)3 + 3]} 

   = 750 : {130 – [(70 – 65)3 + 3]}

   = 750 : [130 – (53 + 3)]

   = 750 : (130 – 128)  = 750 : 2 = 375

Thực hành 2 trang 19 sgk Chân trời sáng tạo toán 6 mới

a, (13x- 122) : 5 = 5

<=> 13 . x - 122 = 25

<=> 13 . x          = 25 + 144

<=> 13 . x         = 169

<=> x                = 169 : 13 

<=> x                = 13

b,     3. x. [\(8^2\) - 2 . (\(2^5\) - 1)] = 2022

<=>  x . [64 - 2 . (32 - 1)] = 2022: 3

<=>  x . [64 - 2 .31)]         = 674

<=>  x. 2                           = 674

<=>  x                               = 337

Thực hành 3 Bài 5: Thực hiện các phép tính Chân trời sáng tạo 

a, 217 237.

b, 264 726.

 

shoppe