Đăng ký

Bài 2 trang 21 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Giải phần bài tập bài 5 Thực hiện phép tính Chân trời sáng tạo I toán 6 mới tập 1

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 21 sgk Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

a,     (9x - \(2^3\)) : 5 = 2

<=> 9x - 8           = 10

<=> 9x                = 10 + 8

<=>  9x               = 18

<=>  x                 = 2

b,     [\(3^4\) - (\(8^2\) + 14) : 13]x    = \(5^3\)\(10^2\)

<=> [ 81- ( 64 + 14) : 13 ] x = 125+ 100

<=> ( 81- 78: 13 ) . x            = 225

<=> ( 81- 6 ) . x                    = 225

<=>  75x                               = 225

<=>   x                                  = 3

shoppe