Đăng ký

Bài 1 trang 20 sgk Toán 6 Chân trời sáng tạo 

Bài 1 trang 20 sgk Toán 6 Chân trời sáng tạo 

a, 2023 - \(25^2\)\(5^3\) + 27

= 2023 - \(5^4\)\(5^3\) + 27

= 2023 - 5 + 27

= 2045


b, 60 : [7 . (\(11^2\) - 20 . 6) + 5]

= 60 : [7 . (121 - 120) + 5]

= 60 : (7 . 1 + 5)

= 60 : 12

= 5

shoppe