Đăng ký

Phần 3: Sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

Câu hỏi: Dựa vào lược đồ hình 10.3 và đọc thông tin, hãy cho biết từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á hình thành và phát triển như thế nào?

Trả lời:

Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành và phát triển:

  • Tại lưu vực sông I-ra-oa-đi, một số quốc gia phong kiến được hình thành, như Sri Kse-tra của người Pi-u, Pa-gan của người Miên.

  • Tại lưu vực sông Mê Nam, vương quốc Đva-ra-va-ti được thành lập.

  • Trên đảo Su-ma-tơ-ra xuất hiện Vương quốc Vi-giay-a, trên đảo Gia-va vương quốc Ca-lin-ga cũng được hình thành.

  • Ở hạ lưu sông Sê Mun, vương quốc Chân Lạp được hình thành.

Bộ máy nhà nước được tổ chức quy củ hơn, quyền lực của vua được tăng cường với hệ thống quân đội, luật pháp được hoàn thiện.