Đăng ký

Phần 2: Quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ VII

Câu hỏi: Dựa vào lược đồ hình 10.2 và đọc thông tin, hãy trình bày quá trình xuất hiện của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Trả lời:

Quá trình xuất hiện của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á:

  • Trên lãnh thổ Việt Nam đã xuất hiện nước: Văn Lang, Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa, Vương quốc Phù Nam.

  • Tại lưu vực sông Mê Nam: người Môn thành lập vương quốc Đva-ra-va-ti, Ha-ri-pun-giay-a.

  • Tại lưu vực sông I-ra-oa-đi: người Môn thành lập vương quốc Tha-tơn và Pê-gu…; người Pi-u thành lập vương quốc Sri Kse-tra.

  • Trên đảo Mã Lai hình thành vương quốc Kê-đa, Tam-bra-lin-ga, Tu-ma-sic.

  • Trên lãnh thổ của In-đô-nê-xi-a ngày nay đã ra đời các vương quốc Ma-lay-u, Ta-ru-ma, Can-to-li.