Đăng ký

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt( tiếp theo)- soạn văn 8

956 từ Văn mẫu

I. Kiểu câu: Nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định

  Xác định các kiểu câu

   a) Cầu khiến

   b) Trần thuật

   c) Nghi vấn

   d) Nghi vấn

   e) Phủ định

   g) Cảm thán

   h) Trần thuật

II. Hành động nói

 Câu 1. Kiểu hành động nói trong 5 câu

   a) Bộc lộ cảm xúc

   b) Phủ định

   c) Khuyên

   d) Đe dọa

   e) Khẳng định

   Chú ý: rằng các hành động khẳng dịnh, phủ định thuộc kiểu hành động trình bày; các hành động khuyên, đe dọa thuộc kiểu hành động điểu khiển.

Câu 2. Viết lại câu (b) (d) dưới hình thức khác

   b) Cháu đâu có dám bỏ bê tièn sưu tầm của nhà nước!

   c) Ông không chỉ chửi mắng, ông sẽ chửi cả nhà mày nếu không có tiền sưu nộp cho ông

III. Lựa chọn trật tự từ trong câu

Câu 1. Từ rón rén có thể đặt sáu vị trí khác nhau trong câu:

a) Đứng đầu câu (trước chủ ngữ và vị ngữ)

       Rón rén, chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm.

b) Đứng cuối câu, ngăn cách với bộ phận đứng trước nó bằng dấu phẩy

     Chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm, rón rén.

c) Đứng ngay sát trước động từ trung tâm của vị ngữ thứ hai:

      Chị Dậu bưng một bát cháo lớn, rổn rén đến chỗ chồng nằm.

d) Đứng ngay sát trước động từ trung tâm của vị ngữ thứ nhất:

      Chị Dậu rón rén bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm.

e) Đứng ngay sát sau động từ trung tâm của vị ngữ thứ nhất:

      Chị Dậu bưng một cách rón rén bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm.

g) Đứng cuối câu nhưng không ngăn cách với bộ phận đứng trước nó bằng dấu phẩy:

      Chị Dậu bưng bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm một cách rón rén.

Câu 2.  Từ hoảng quá có thể có những vị trí sau đây: 

a) Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra dó, không nói được câu gì.

b) Anh Dậu hoảng quá y vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra dó, không nói được câu gì.

c) Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra dó, hoảng quảy không nói được câu gì.

d) Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì, hoảng quá.

 Câu 3. 

   So sánh bốn cách sắp xếp vị trí của cụm từ hoảng quá:

   Còn trong cả ba trường hợp còn lại, hoảng quả đều đóng vai trạng ngữ, biếu thị trạng thái xảy ra đồng thời với các hành dộng . cháo xuống phản, lăn dùng ra đó, không nói được câu gì

 

shoppe