Đăng ký

Những công thức lượng giác cơ bản

   Những công thức lượng giác cơ bản: 

  • \(\sin^2\alpha+cos^2\alpha=1\)
  • \(tan\alpha.cot\alpha=1\)
  • \(tan\alpha= \dfrac{sin\alpha}{cos\alpha} =\dfrac{1}{cot\alpha} \)
  • \(cot\alpha=\dfrac{cos\alpha}{sin\alpha}= \dfrac{1}{tan\alpha}\)
  • \(1+tan^2\alpha= \dfrac{1}{cos^2\alpha}\)
  • \(1+cot\alpha= \dfrac{1}{sin^2\alpha}\)