Đăng ký

Nguyên lý chồng chất điện trường

Nguyên lý chồng chất điện trường:

                \(\vec E=\vec E_1+\vec E_2+...+\vec E_n\)

+) Xét trường hợp có 2 cường độ điện trường:

                 \(\vec E=\vec E_1+\vec E_2\)

                 \(\vec E_1 \uparrow \uparrow \vec E_2 \Rightarrow E=E_1+E_2\)

                 \(\vec E_1 \uparrow \downarrow \vec E_2 \Rightarrow E=E_1-E_2\)

                 \(\vec E_1 \bot \vec E_2 \Rightarrow E=\sqrt{ E_1^2+E_2^2}\)

                 \((\vec E_1, \vec E_2)=\alpha\)

                 \(\Rightarrow E=\sqrt {E_1^2+E_2^2+2E_1E_2 \cos \alpha}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào