Đăng ký

Nghị luân về một tư tưởng đạo lí

354 từ Văn mẫu

   Đọc văn bản (trang 36, 37 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời câu hỏi:

a) Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào?

b) Văn bản nghị luận về vấn đề gì? Chỉ ra luận điểm chính của nó.

c) Phép lập luận chủ yếu trong bài này là gì? Cách lập luận trong bài có sức thuyết phục như thế nào?

Trả lời cáu hỏi

   a) Văn bản Thời gian là vàng thuộc loại nghị luận về một tư tưởng, dạo lí.

   b) Văn bản nghị luận về giá trị của thời gian.

   Các luận điểm chính là câu chủ đề của từng doạn là:

  • Thời gian là sự sống.
  • Thời gian là thắng lợi.
  •  Thời gian là tiền.
  •  Thời gian là tri thức.

   Sau mỗi luận điểm là một dẫn chứng chứng minh thuyết phục cho giá trị của thời gian.

   c) Phép lập luận trong bài chủ yếu là phân tích và chứng minh. Các luận điểm được triển khai theo lối phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng. Sau mỗi luận điểm là dẫn chứng chứng minh cho luận điểm.

shoppe