Đăng ký

Năng lượng từ trường của mạch dao động

+) Năng lượng từ trường của mạch dao động được tính theo công thức sau:

           \(W=W_{đ max}=W_{tmax}=\dfrac{1}{2} \dfrac{Q_0^2}{C}=\dfrac{1}{2}C U_0^2=\dfrac{1}{2}LI_0^2\)

+) Năng lượng mất đi:   

         \(Q=tRI^2\)

+) Công suất:

        \(P=I^2R=\dfrac{(\omega CU_0)^2}{2}=\dfrac{U_0^2 RC}{2L}\)