Đăng ký

Mạch dao động khi C1 nt C2

Khi  \(L_1\) nt  \(L_2\) hoặc  \(C_1 //C_2\):

           \(T_{ss}^2=T_1^2+T_2^2\)            \(\dfrac{1}{f_{ss}^2}=\dfrac{1}{f_1^2}+\dfrac{1}{f_2^2}\)

           \(\lambda^2=\lambda_1^2+\lambda_2^2\)               \(C_b=C_1+C_2\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào