Đăng ký

Mạch dao động khi C1 // C2

Khi  \(L_1 // L_2\) hoặc  \(C_1\) nt  \(C_2\):

     \(\dfrac{1}{T_{nt}^2}=\dfrac{1}{T_1^2}+\dfrac{1}{T_2^2}\)             \(f_{nt}^2=f_1^2+f_2^2\)

     \(\dfrac{1}{\lambda^2}=\dfrac{1}{\lambda_1^2}+\dfrac{1}{\lambda_2^2}\)                \(\dfrac{1}{C_b}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}\)      

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào