Đăng ký

Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần L và bộ tụ ghép

\(\left\{\begin{matrix}T_{nt}.T_{ss}=T_1T_2\\ f_{nt}.f_{ss}=f_1f_2\end{matrix}\right.\)

\(\left\{\begin{matrix}i=\pm \sqrt{\dfrac{L}{C}(U_0^2-u)}\\ u=\pm \sqrt{\dfrac{L}{C}(I_0^2-i)}\\ q=\pm\sqrt{LC(I_0^2-i)}\end{matrix}\right.\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào