Đăng ký

Liên hệ giữa E và U

Liên hệ giữa E và U:

           \(E=\dfrac{U_{MN}}{M'N'}\)

            \(E=\dfrac{U}{d}\)

           

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào