Đăng ký

Ký hiệu trong lượng tử ánh sáng

 • \(h\): hằng số Planck=  \(6,625.10^{-34}(J.s)\)
 • \(c\): vận tốc ánh sáng=  \(3.10^8m/s\)
 • \(\lambda_0\): giới hạn quang điện (\(m\))
 • \(m_e\): khối lượng e=  \(9,1.10^{-31}kg\)
 • \(v_{0max}\): vận tốc ban đầu CĐ của e quang điện
 • \(N_e\): số e bay về anôt trong 1s
 • \(e\): điện tích=  \(1,6.10^{-19}\)
 • \(N'_e\): số e tách ra khỏi catôt trong 1s
 • \(N_{\varepsilon}\): số phôtôn phát ra trong 1s
 • \(U_h\): hiệu điện thế hãm
 • \(R\): hằng số Ribet=  \(1,097.10^7\)  \(m^{-1}\)
 • \(r_0\): bán kính \(Bo=5,3.10^{-11}m\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào