Đăng ký

Công thức tính khối lượng riêng chất lỏng

Công thức khối lượng riêng: (\(m\): khối lượng của một khối thể tích V)

                   \(\rho=\dfrac{m}{V}\)   \((kg/m^3)\)