Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Số từ và Lượng từ

53 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Phụ trước

Trung tâm

Phụ sau

t2

t1

T1

T2

s1

s2

 
các

 
hoàng tử

 
 
 
những

kẻ

 
thua trận

 
cả

mấy vạn

 
tướng lĩnh, quân sĩ

 
 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

shoppe