Đăng ký

Học thuộc lòng đoạn thơ: "Sơn Tinh, Thủy Tinh"

213 từ

Sơn Tinh Thủy Tinh

Trống lầu vừa mới tan canh, 
Kiệu-hoa đã thấy Sơn-tinh chực ngoài. 
Ước sao lại cứ như lời, 
Xe loan trăm cỗ đưa người nghi-gia. 
Cung đàn tiếng địch xa-xa, 
Vui về non Tản, oán ra bể Tần. 
Thủy-tinh lỡ bưởc chậm chân, 
Đùng-đùng nổi giận, đem ân làm thù. 
Mưa tuôn gió thổi mịt-mù, 
Ào-ào rừng nọ, ù-ù núi kia, 
Sơn thần hỏa phép cũng ghê, 
Lưới giăng dòng Nhị, phen che ngàn Đoài. 
Núi cao sông cũng còn dài, 
Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. 

Trích Đại Nam quốc sử diễn ca

shoppe