Đăng ký

Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven.

Đề bài

Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven.

Hướng dẫn giải

 dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 70, 71 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những điểm cơ bản trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven:

* Chính sách mới của Tổng thống Ru-đơ-ven là một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội.

* Về kinh tế - tài chính:

- Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế.

- Phục hồi sự phát triển của kinh tế thông qua các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp.

* Về chính trị - xã hội:

- Chính phủ thực hiện các biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp như: cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới,…

- Xoa dịu mâu thuẫn giai cấp.

shoppe