Đăng ký

Định luật Cu-lông

Ta có công thức của định luật Cu-lông:

(\(q\): điện tích (C);  \(\varepsilon\):hằng số điện môi( trong chân không  \(\varepsilon=1\));  \(k\): hằng số cu-lông trong không khí;  \(r\): khoảng cách giữa 2 điện tích (m))

              \(F=F_{12}=F_{21}=k \dfrac{\left |q_1q_2 \right |}{\varepsilon r^2}\)

              \(k=9*10^9 \)  \((Nm^2/C^2)\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào