Đăng ký

Công thức định luật bảo toàn động lượng

+) Động lượng:    \(\vec p=m \vec v\)

+) Định luật bảo toàn động lượng:

(\(v_1,v_2\): vận tốc ban đầu của vật 1 và 2 ;  \(v'_1,v'_2\): vận tốc sau va chạm của vật)

       \(\vec p=\vec p' \Leftrightarrow m_1 \vec v_1+m_2 \vec v_2=m_1 \vec v'_1+m_2\vec v'_2\)