Đăng ký

Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh.

Đề bài

Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh.

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 146-148 để trả lời

Lời giải chi tiết