Đăng ký

Đầy đủ phép toán trên biểu thức phân thức không nên bỏ qua

\(\dfrac{a}{b} \pm \dfrac{c}{d}= \dfrac{ad \pm cb}{bd}\)

\(\dfrac{a}{b} . \dfrac{c}{d}= \dfrac{a c}{bd}\)

\(\dfrac{a}{b} : \dfrac{c}{d}= \dfrac{a d}{bc}\)

\(a.\dfrac{b}{c}= \dfrac{ac + b}{c}\)

 

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào