Đăng ký

Đạo hàm

   Các công thức đạo hàm:

 • \((x^\alpha)'=\alpha.x^{{\alpha-1}}\)
 • \((\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\)
 • \((\dfrac{1}{x})'=-\dfrac{1}{x^2}\)
 • \((sinx)'=cosx\)
 • \((cosx)'=-sinx\)
 • \((tanx)'=\dfrac{1}{cos^2x}\)
 • \((cotx)'=-\dfrac{1}{sin^2x}\)
 • \((e^x)'=e^x\)
 • \((lnx)'=\dfrac{1}{x}\)
 • \((log_ax)'=\dfrac{1}{x.lna}\)
 • \((u^\alpha)'=\alpha.u^{\alpha -1}.u'\)
 • \((\sqrt{u})'= \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}\)
 • \((\dfrac{1}{u})'= -\dfrac{u'}{u^2}\)
 • \((sinu)'=u'.cosu\)
 • \((cosu)'=-u'.cosu\)
 • \((tanu)'=\dfrac{u'}{cos^2u}\)
 • \((cotu)'=-\dfrac{u'}{sin^2u}\)
 • \((e^u)'=u'.e^u\)
 • \(a^u=u'.a^u.lna\)
 • \((lnu)'=\dfrac{u'}{u}\)
 • \((log_au)'=\dfrac{u'}{u.lna}\)