Hướng dẫn giải

   Các công thức đạo hàm:

 • \((x^\alpha)'=\alpha.x^{{\alpha-1}}\)
 • \((\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\)
 • \((\dfrac{1}{x})'=-\dfrac{1}{x^2}\)
 • \((sinx)'=cosx\)
 • \((cosx)'=-sinx\)
 • \((tanx)'=\dfrac{1}{cos^2x}\)
 • \((cotx)'=-\dfrac{1}{sin^2x}\)
 • \((e^x)'=e^x\)
 • \((lnx)'=\dfrac{1}{x}\)
 • \((log_ax)'=\dfrac{1}{x.lna}\)
 • \((u^\alpha)'=\alpha.u^{\alpha -1}.u'\)
 • \((\sqrt{u})'= \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}\)
 • \((\dfrac{1}{u})'= -\dfrac{u'}{u^2}\)
 • \((sinu)'=u'.cosu\)
 • \((cosu)'=-u'.cosu\)
 • \((tanu)'=\dfrac{u'}{cos^2u}\)
 • \((cotu)'=-\dfrac{u'}{sin^2u}\)
 • \((e^u)'=u'.e^u\)
 • \(a^u=u'.a^u.lna\)
 • \((lnu)'=\dfrac{u'}{u}\)
 • \((log_au)'=\dfrac{u'}{u.lna}\)
Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng việt- Soạn văn lớp 11

      I. LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ    Có hai loai hình ngôn ngữ quen thuộc: Loại hình ngôn ngữ đơn lập. Loại hình ngôn ngữ hòa kết. Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.     II. ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT     Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi bật là: Đơn vị c

Soạn bài Tiểu sử tóm tắt- Soạn văn lớp 11

       I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TIỂU SỬ TÓM TẮT      Bản tiểu sử tóm tắt cần chính xác, chân thực, ngắn gọn nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu.     II. CÁCH VIẾT TIỂU SỬ TÓM TĂTS      1. Chọn tài liệu  để viết tiểu sử tóm tắt       a. Học sinh kể

Soạn bài Chiều xuân- Soạn văn lớp 11

     1.BỨC TRANH CHIỀU XUÂN QUA NGỒI BÚT CỦA ANH THƠ HIỆN NÊN NHƯ THẾ NÀO? HÃY CHỈ RA NÉT RIÊNG CHO BỨC TRANH ĐÓ?    Chọn chiều mưa bụi, Anh Thơ có dịp nói được cái đặc sắc của thời tiết xứ Bắc. Nông thôn ta hồi đó thưa vắng cả nước hai mươi triệu dân, nền kinh tế tiểu nông càng khép kín xóm làng, c

Định lí hàm số cosin

\a^2=b^2+c^2 2bccosA\ \b^2=a^2 + c^2 2accosB\ \c^2=a^2 +b^2 2abcosC\

Định lí hàm số sin

Định lí hàm số sin: \\dfrac{a}{sinA}=\dfrac{b}{sinB}=\dfrac{c}{sinC} = 2R\

Công thức tính độ dài trung tuyến trong tam giác

Công thức:  \ma= \sqrt{\dfrac{b^2+c^2}{2}\dfrac{a^2}{4}}\ \mb= \sqrt{\dfrac{a^2+c^2}{2}\dfrac{b^2}{4}}\ \mc= \sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}\dfrac{c^2}{4}}\

Công thức tính diện tích tam giác

Các công thức tính diện tích tam giác: \S=\dfrac{1}{2}a.ha = \dfrac{1}{2}b.hb=\dfrac{1}{2}c.hc\ \S=\dfrac{1}{2}bc.sinA=\dfrac{1}{2}ac.sinB=\dfrac{1}{2}ab.sinC\ \S=p.r\ \S=\dfrac{abc}{4R}\ \S=\sqrt{ppapapc}\