Đăng ký

Công thức về định luật SÁC-LƠ (đẳng tích)

Định luật SÁC-LƠ có công thức như sau: (nếu thể tích không đổi)

              \(\dfrac{p}{T}=const\)

              \(\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2}=...=\dfrac{p_n}{T_n}\)

\(p\): áp suất chất khí ở nhiệt độ  \(t\);  \(p_0\): áp suất chất khí ở nhiệt độ 0 Celsius;  \(\gamma\): hệ số tăng áp đẳng tích (đều có chung một giá trị đối với mọi chất khí và ở mọi khoảng nhiệt độ)

             \(p=p_0(1+ \gamma t)=p_0(1+\dfrac{1}{273}t)\)

Ví dụ khi  \(t=0\) độ Kelvin

            \(t=\dfrac{-1}{\gamma}=-273^0C\)

         \(\Rightarrow p=p_0(1+\gamma\dfrac{-1}{\gamma})=0\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào