Đăng ký

Công thức về định luật khúc xạ ánh sáng

Định luật phản xạ ánh sáng: (\(n_1\): chiết suất của môi trường tới;  \(n_2\): chiết suất của môi trường khúc xạ;  \(i\): góc tới;  \(r\): góc khúc xạ;  \(n_{21}\): chiết suất tuyệt đối)

                     \(\dfrac{\sin i}{\sin r}=n_{21}=\dfrac{n_2}{n_1}\)

                     \(\dfrac{n_2}{n_1}=\dfrac{v_1}{v_2}\)

       \(v_1=c=3.10^8 m/s\)

       \(n_1=1\)

       \(\Rightarrow n_2=\dfrac{c}{v_2}\)

>>>Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ công thức vật lý 12 mới nhất, đầy đủ, chi tiết nhất