Đăng ký

Công thức tính tỷ khối hơi của chất A đối với chất B

Khi biết khối lượng mol của hai chất A và B thì tỷ khối hơi được tính theo công thức sau:

\(d_\frac{A} {B}=\dfrac {M_A} {M_B}\)    ;    \(d_\frac{A} {kk}= \dfrac{M_A} {29}\)      Đo cùng điều kiện V,T,P

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào