Đăng ký

Công thức tính năng lượng điện trường

Năng lượng điện trường được tính theo công thức sau:

            \(W=\dfrac{1}{2}QU=\dfrac{1}{2}CU^2=\dfrac{Q^2}{2C}\)

Năng lượng điện trường của tụ điện phẳng được tính theo công thức sau:

            \(W=A.d\) : thể tích không gian giữa 2 bản tụ

            \(W=\dfrac{\varepsilon E^2 V}{k8\pi}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào