Đăng ký

Công thức tính hiệu điện thế

Hiệu điện thế được tính theo công thức sau:

              \(W_{MN}=qV_M-qV_N=q(V_M-V_N)=qU_{MN}\)

              \(U_{MN}=V_M-V_N=\dfrac{W_{MN}}{q}=Ed_{MN}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào