Đăng ký

Công thức tính đường phân giác của hình tam giác

Đường phân giác của tam giác được tính như sau:

       

          \(g=\dfrac{2}{a+c}\sqrt{acs(s-b)}\)

          \(\dfrac{CI}{CB}=\dfrac{AI}{AB}\)