Đăng ký

Công thức tính diện tích và chu vi hình tam giác

A: diện tích;  P: chu vi

 

 

 

 

 

 

 

+) Diện tích tam giác được tính theo công thức sau:

         \(A=\dfrac{b\times h}{2}\)

         \(A=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\)    \(s=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{P}{2}\)

+) Chu vi tam giác được tính theo công thức sau;                                                               

         \(P=a+b+c\)

          \(\alpha+\beta+\gamma=180^0\)