Đăng ký

Công thức tính điện trường

Ta có công thức tính điện trường như sau:  (\(E\): cường độ điện trường  \((N/C)\))

             \(\vec E=\dfrac{\vec F}{q} \Rightarrow \vec F=q \vec E\)

             \(E=k\dfrac{\left | q \right |}{\varepsilon r^2}\)

             \(q>0 \Rightarrow \vec F \uparrow \uparrow \vec E\)

             \(q<0 \Rightarrow \vec F \uparrow \downarrow \vec E\)