Đăng ký

Công thức tính điện trở

Điện trở được tính theo công thức sau:

(\(\rho\): điện trở suất của chất làm điện trở  \(( \Omega m)\);  \(l\): chiều dài của điện trở  \((m)\);  \(S\): tiết diện của điện trở  \((m^2)\))

               \(R=\rho \dfrac{l}{A}\)

               \(R=\dfrac{U}{I}\)    \((\Omega)\)