Đăng ký

Công thức tính diện tích và thể tích hình nón

   

+) Diện tích mặt xung quanh hình nón được tính theo công thức sau:

                  \(A=\pi rs\)

+) Thể tích hình nón được tính theo công thức sau:

                  \(V=\dfrac{\pi r^2 h}{3}\)