Đăng ký

Công thức tính diện tích và chiều dài cung hình quạt tròn

     

(\(b\): chiều dài cung tròn)

+) Diện tích hình quạt tròn được tính theo công thức sau:

          \(A=\pi r^2 \dfrac{\alpha}{360}=\dfrac{br}{2}\)

+) Chiều dài cung tròn được tính theo công thức sau:

          \(b=2 \pi r \dfrac{\alpha}{360}\)