Đăng ký

Công thức tính diện tích tứ giác lồi

    

Diện tích tứ giác lồi được tính như sau:

       \(A=\dfrac{1}{2} ab \sin \alpha\)