Đăng ký

Công thức tính diện tích hình viên phân

    

Diện tích hình viên phân được tính theo công thức sau:

        \(A=\dfrac{r^2}{2} \begin{pmatrix}\dfrac{\pi \alpha^0}{180^0}-\sin \alpha^0\\ \end{pmatrix}\)