Đăng ký

Công thức sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ học sinh cần nắm vững

Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ

\(\rho = \rho _o[1+\alpha (t-t_o)]\)         \(      R=R_o[1+\alpha (t-t_o)]\)

                \(R= \rho \frac{l}{S}\)

\(\rho_o:\) điện trở suất ở \(t_o {^oC}\) (\(\Omega.m\))

\(l:\) chiều dài dây dẫn(m)

\(\rho:\) điện trở suất ở t \(^o C\)

S: tiết diện dây dẫn (\(m^2\))

\(\alpha:\) hệ số nhiệt điện trở \(( K^{-1})\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào