Đăng ký

Công thức nội năng và sự biến thiên vật lý học sinh không nên bỏ qua

 

  • Nhiệt lượng: số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng

            \(\Delta U=Q\)

Biểu thức:             \(Q=m.c.\Delta t \rightarrow \Sigma Q_{tỏa}= \Sigma Q_{thu}\)

                  Trong đó: Q - là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J)

                                  m - là khối lượng (kg)

                                  c - là nhiệt dung riêng của chất \((J/_{kg.K})\)

                                  \(\Delta t \) - là độ biến thiên nhiệt độ (\(^oC\) hoặc \(^oK\))

  • Thực hiện công:           \(\Delta U= A\)

          Biểu thức: \(A=p.\Delta V= \Delta U\)

                  Trong đó: p - Áp suất của khí \((N/_{m^2})\)

                                   \(\Delta V \) - Độ biến thiên thể tích (\(m^3\))

  • Cách đổi đơn vị áp suất: - 1 \(N/ {m^2}\) = 1 pa (Paxcan)

                                                   - 1 atm =\(1,013.10^5 \ pa\)

                                                   - 1 at = \(0,981.10^5 \ pa\)

                                                   - 1 mmHg = 133 pa = 1 tor

                                                   - 1 HP = 746 w

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe