Đăng ký

Công thức lực căng bề mặt hiện tượng của các chất không nên bỏ qua

  • Khi nhúng một chiếc vòng vào chất lỏng sẽ có 2 lực căng bề mặt của chất lỏng lên chiếc vòng
  1.  Tổng các lực căng bề mặt của chất lỏng lên chiếc vòng  

                    \(F_{căng} = F_c=F_{kéo} - P \ (N)\)

             Với    \(F_{kéo}\) lực tác dụng để nhắc chiếc vòng ra khỏi chất lỏng (N)

                       P là trọng lực của chiếc vòng

      2.  Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của chiếc vòng

                  \(l = \pi ( D+ d)\)

           Với    D đường kính ngoài

                     d đường kính trong

      3. Giá trị hệ số căng bề mặt của chất lỏng

             \(\sigma = \frac{Fc}{\pi ( D+d)}\)

Chú ý: Một vật nhúng vào xà phòng luôn chịu tác dụng của hai lực căng bề mặt

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe