Đăng ký

Công thức liên quan phương trình trạng thái khí lí tưởng

Phương trình trạng thái khí lí tưởng có công thức như sau:

                    \(\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}\)

              \(\Rightarrow \dfrac{pV}{T}=const\)

             

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào