Đăng ký

Công thức dòng điện trong chất điện phân học sinh không nên bỏ qua

Dòng điện trong chất điện phân

\(m = k.q\)            \(k = \dfrac{1}{F} \ \dfrac{A}{n}\)

           \(m = \dfrac{1}{F} \ \dfrac{A}{n} I.t\)

m: khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực (g)

k: đương lượng điện hóa

\(F= 9,65.10^4\): hằng số Faraday ( C/mol)

\(\dfrac{A}{n}: \) đương lượng gam của nguyên tố

A: khối lượng mol nguyên tử ( g/mol )

n: hóa trị của nguyên tố làm điện cực

I : cường độ dòng điện qua bình điện phân (A)

t: thời gian dòng điện qua bình điện phân(s)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe