Công thức cộng lượng giác

Hướng dẫn giải

\(sin(x \pm y) = sinx.cosy \pm cosx.siny\)

\(cos(x \pm y) = cosx.cosy \pm sinx.siny\)

\(tan(x \pm y) = \dfrac{tanx \pm tany} {1\mp tanx.tany}\)

Tags công thức cộng lượng giác cộng lượng giác công thức biến đổi

Có thể bạn quan tâm