Công thức biến đổi tích thành tổng

Hướng dẫn giải

\(cosa.cosb = \dfrac{1}{2} [ cos( a - b) + cos( a + b )\)

\(sina.sinb = \dfrac{1}{2} [ cos( a - b) - cos( a + b )\)

\(sina.cosb = \dfrac{1}{2} [ sin( a - b) + sin( a + b )\)

Có thể bạn quan tâm