Đăng ký

Chu kỳ bán rã của một số chất

Chu kỳ bán rã của một số chất:

               Chất phóng xạ        Chu kì bá rã T
                Radon (Rn-219)                4 giây
                  Oxi (O-15)              122 giây
                   Iot (I-131)               8,9 giây
              Poloni (Po-210)             138,4 ngày
               Radi (Ra-226)             1620 năm
              Cacbon (C-14)              5730 năm
               Urani (U-235)           \(7,13.10^8\) năm