Đăng ký

Câu 3 trang 52 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?

Hướng dẫn giải

- Do trứng giun đũa có khả năng phát tán rộng, giun đẻ nhiều và trứng không bị phân hủy trong điều kiện sát trùng bình thường mà nhân dân ta thường áp dụng.

- Do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường , vệ sinh ăn uống còn thấp ở đa số , nên nước ta thường bị giun đũa với tỉ lệ cao.